دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-262 
1. بررسی و نقد کتابچه چکیده مقالات همایش شکوه سخن

صفحه 11-38

مسعود باوان پوری؛ فاروق نعمتی؛ سودابه جعفری؛ نرگس لرستانی


3. روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه

صفحه 61-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مجتبی دماوندی؛ فاطمه زمانی


6. رسالۀ قشیریه و مینی مالیسم

صفحه 133-155

حمیدرضا فرضی؛ آرزو حسین پور


7. جستاری سبک‎شناسانه به سوره مبارکه «مرسلات»

صفحه 157-176

علی رضا کاوه نوش آبادی؛ عباس اقبالی؛ فاطمه لطفی مفرد نیاسری