دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1395 
2. نشانه‌شناسی "پیر" در اشعار فخرالدین عراقی

صفحه 33-46

محمدصالح امیری؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی


3. وجه تراژیک رمان سمفونی مردگان

صفحه 47-70

سارا حسینی؛ عطیه مشاهری فرد


7. بُن‌مایه‌های اساطیری در اسفار کاتبان اثر ابوتراب خسروی

صفحه 127-150

پوران علی زاده؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


8. اسطورۀ قهرمان در شعر فروغ فرخزاد

صفحه 151-175

الهام ملکی؛ مرتضی رزاق پور


11. تحلیل ایدئولوژیک غزل اجتماعی دورة مشروطه

صفحه 225-249

سودابه یوسفیان دارانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ محبوبه خراسانی