دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1395 
8. درونمایه‌های عرفانی مشترک در سبک فکری محقق ترمذی و شمس تبریزی

صفحه 159-183

داوود واثقی خوندابی؛ محمد کاظم کهدویی؛ مهدی ملک ثابت