دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، خرداد 1399 
1. اسطوره دریا در داستان‌های بوشهر

صفحه 11-34

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمدرضا معصومی