دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آبان 1399، صفحه 1-230 
1. سبک‌شناسی قصاید فخری دعبل خزاعی

صفحه 11-10

مهرداد آقائی؛ فاضل عباس زاده؛ سید محمد قوامی خانقاه


3. درون‌مایه‌‌های روان‌شناختی در کتاب خاطرات «دا»

صفحه 53-74

زهرا اسدی مافی؛ عبدالحسین فرزاد؛ رقیه صدرایی؛ امیر اسماعیل آذر


8. پیوستگی تاریخی- فرهنگی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری

صفحه 165-190

جواد کامور بخشایش؛ اصغر دادبه؛ بهرام پروین گنابادی