دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، زمستان 1399، صفحه 1-230 
2. تحوّلات نثر فارسی در مکتب بازگشت ادبی

صفحه 33-54

سید کمال شریفی؛ نرگس اسکویی؛ عزیز حجاجی کجوق


6. بررسی اسطوره دایره در اقاویل مشایخ صوفیه

صفحه 131-148

علیرضا علیاری؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


7. فئودالیسم در کلیدر از منظر نقد مضمونی

صفحه 149-170

الهام فتاحی؛ محبوبه خراسانی؛ شهرزاد نیازی