دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، خرداد 1396، صفحه 1-210 
3. قهرمانِ رمان "طوبی و معنای شب" در ساحت واقعیت

صفحه 49-72

زهرا رفیعی؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


4. سبک‌شناسی شعر طنز دهخدا

صفحه 73-103

مهسا ساکنیان؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ محبوبه خراسانی


5. بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان "درخت انجیر معابد"

صفحه 105-121

صفورا مصلحی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی


7. آزادی در شعر معاصر ایران و افغانستان

صفحه 139-158

فرناز نقی زاده؛ علی اصغر حلبی


8. الگوهای سفر قهرمانی از نگاه پسایونگی و کاربرد آن در تحلیل متون ادبی

صفحه 159-182

محمدجعفر یاحقی؛ مریم اسمعلی پور؛ شاهدخت طوماری؛ فرزاد قائمی