دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1396 
4. سبک منزوی از دیدگاه بلاغت تصویر

صفحه 73-96

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی