دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 1-240 
1. تحلیل اختلال شخصیّت ضّداجتماعی ضحاک

صفحه 11-32

زینب باقری؛ محمدعلی داوودآبادی؛ علی سرور یعقوبی


3. ریخت‌شناسی پراپ و حکایات الهی‌نامه عطار

صفحه 55-74

فرحناز حسینی پناه؛ امیراسماعیل آذر؛ ابوالقاسم امیراحمدی


6. ویژگی‌های سبکی دیوان گلشنی بردعی

صفحه 125-152

حسن شعبانی آزاد؛ احمدرضا یلمه ها


8. آغاز‌ و پایان‌بندی در رمان تاریخی عشق و سلطنت

صفحه 185-202

آسیه گودرزی نژاد؛ امیربانو کریمی؛ عبدالحسین فرزاد