دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 1-240 
3. نویافته‌های صور خیال در شعر حلّاج

صفحه 77-98

هیرود سلطانیان؛ جلیل نظری؛ سید مهدی خیراندیش


5. استعارة تبعیّه در شعر امیرخسرو دهلوی

صفحه 129-152

شاهپور شهولی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


6. عناصر کهن الگویی معراج پیامبر در هفت پیکر نظامی

صفحه 153-176

راحله عبدالله زاده برزو؛ محمد ریحانی؛ محمد قادری مقدم