دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 4، زمستان 1397 
8. گفتمان تعهّد در شعر شاهرودی

صفحه 187-208

لیلا خلیلی صرافی؛ امیرحسین همتی؛ حسین خسروی