پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (LIT) - اهداف و چشم انداز