اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حکیم‌آذر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

hakimazargmail.com
03833361039

سردبیر

دکتر قهرمان شیری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

litiaushk.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر اصغر رضاپوریان

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

naghdosabkgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد علی آتش سودا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

atashsodayahoo.com

دکتر سعید حسام‌پور

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com

دکتر حسین حسن پور آلاشتی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه مازندران

alashtyayahoo.com

دکتر حسین خسروی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

h_khosravi2327yahoo.com

دکتر احمد غنی پور ملکشاه

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه مازندران

ghanipour48gmail.com

دکتر جهانگیر فکری ارشاد

زبان و ادبیات آلمانی- فرهنگ و زبان های باستانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

litiaushk.ac.ir

دکتر علی محمدی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohammadiali2yahoo.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

زبان شناسی دانشیار دانشگاه تهران

b_m_bakhtiariyahoo.com

دکتر عبدالرضا مدرس زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

drmodarreszadehyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر امیر سبزوار

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

amir.sabzevariyahoo.com