فرایند پذیرش مقالات

در این فصل نامه مقالات تحقیقی  در زمینۀ شناخت متون ادبی از منظرهای زبانی ، ساختاری، فکری، بلاغی و هنری قابلیت انتشار دارند. فصل نامۀ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی علاوه بر محتوای مقالات که باید منطبق بر چهارچوبی دقیق و نظام مند باشد و متضمن بررسی با تکیه بر یکی از نظریه های متداول نقد ادبی و سبک شناسی باشد؛ به ساختار مقاله، شیوۀ نگارش، زبان مقاله و مسائل ظاهری آن نیز بسیار اهمیت می دهد.

مقاله ای که به دست ما می رسد در جلسه هیات تحریریه که چهارشنبه آخر هر ماه برگزار می شود مطرح می شود و در صورت پذیرش در آن جلسه، مقاله را برای داور ارسال می کنیم. روند داوری حدود سه ماه طول می کشد.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی  باید نامۀ موافقت استاد محترم راهنما را هم ضمیمه، یا در اولین فرصت ارسال کنند.