پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (LIT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله