بررسى سبک‏ شناختى ردیف در غزل‏ هاى سنایى و خاقانى

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به باور "مظاهر مصفّا"، طولانى‏ترین و متکلّف‏ترین ردیف‏ها در شعر سنایى آمده است و کسانى که از سابقه این‏گونه ردیف‏ها در شعر سنایى آگاهند؛ از ردیف‏هاى خاقانى تعجّب نخواهند کرد. از آن‏جا که خاقانى از میان متأخّرین عصر خویش تنها به سنایى باور دارد، آیا مى‏توان با ترتیب دادن مقایسه میان ردیف‏هاى این دو شاعر، تأثّر خاقانى از سنایى در عرصه موسیقى کنارى شعر را نیز نشان داد؟ نوشته حاضر در حد توان در روشنگرى این مهّم کوشیده است.

کلیدواژه‌ها